1. Home
  2.  » Algemene voorwaarden

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden als Word-document.

 

Artikel 1: Definities

1.1   H. van den Berg Financiële Diensten /Intersure Financiële Dienstverlening:
gevestigd te Woubrugge aan de Batehof 19, 2481 AR hierna te noemen: “H. van den Berg Financiële Diensten”,

1.2  Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon aan wie H. van den Berg Financiële Diensten enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten.

1.3  Opdracht:
De door opdrachtgever aan H. van den Berg Financiële Diensten verstrekte opdracht om te adviseren over of te bemiddelen bij het afsluiten van een financieel product.

1.4  Financieel Product:
De hypotheek, verzekering, belegging- of spaarrekening of het krediet waarover H. van den Berg Financiële Diensten zal adviseren en/of bij de afsluiting waarvan H. van den Berg Financiële Diensten zal bemiddelen.

1.5  Financiële Instelling:
De partij  bij wie het financiële product wordt afgesloten.

 

Artikel 2: Opdracht

2.1  Een overeenkomst tussen opdrachtgever en H. van den Berg Financiële Diensten wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat H. van den Berg Financiële Diensten een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. H. van den Berg Financiële Diensten is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan opdrachtgever heeft verstuurd.

2.2  Alle aan H. van den Berg Financiële Diensten verstrekte opdrachten komen uitsluitend tot stand met H. van den Berg Financiële Diensten en worden door haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde bij H. van den Berg Financiële Diensten werkzame persoon zal worden uitgevoerd.

2.3  Aan H. van den Berg Financiële Diensten verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van H. van den Berg Financiële Diensten, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.

2.4  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door H. van den Berg Financiële Diensten opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

2.5  Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en/of vennoten van H. van den Berg Financiële Diensten en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders/vennoten en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor H. van den Berg Financiële Diensten werkzaam zijn.

2.6  Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door H. van den Berg Financiële Diensten zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van Financiële Instellingen en adviezen H. van den Berg Financiële Diensten

3.1  Door H. van den Berg Financiële Diensten namens een Financiële Instelling aan opdrachtgever gepresenteerde aanbiedingen of offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende Financiële Instelling.

3.2  Aan door H. van den Berg Financiële Diensten gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten van opdrachtgever, kan opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Pas wanneer een Financiële Instelling een offerte heeft uitgebracht welke door opdrachtgever is geaccepteerd, kan H. van den Berg Financiële Diensten een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

3.3  Door H. van den Berg Financiële Diensten aan opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op versimpelde veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Pas wanneer een Financiële Instelling een offerte heeft uitgebracht welke door opdrachtgever is geaccepteerd, kan H. van den Berg Financiële Diensten een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

 

Artikel 4: communicatie

4.1   In het geval opdrachtgever enig digitaal bericht aan H. van den Berg Financiële Diensten heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht H. van den Berg Financiële Diensten heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.

4.2   Algemene, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van opdrachtgever, door H. van den Berg Financiële Diensten verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door H. van den Berg Financiële Diensten gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van H. van den Berg Financiële Diensten het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van opdrachtgever toegespitst advies betreft.

4.3   Totdat opdrachtgever een adreswijziging aan H. van den Berg Financiële Diensten heeft bekend gemaakt, mag H. van den Berg Financiële Diensten erop vertrouwen dat opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.

 

Artikel 5: Inschakeling derden

5.1   Het is H. van den Berg Financiële Diensten toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan opdrachtgever.

5.2  Voor zover H. van den Berg Financiële Diensten bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik moet maken van door externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij daarbij zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. H. van den Berg Financiële Diensten is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs.

5.3   H. van den Berg Financiële Diensten is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 5.2. bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.

 

Artikel 6: Honorarium en betaling

6.1   Het voor haar dienstverlening aan H. van den Berg Financiële Diensten toekomende honorarium kan begrepen zijn in de aan opdrachtgever door de financiële instelling in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief of vast honorarium worden overeengekomen. Partijen maken hier steeds op voorhand afspraken over.

6.2   Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan opdrachtgever doorberekend. H. van den Berg Financiële Diensten is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het accepteren van de opdracht stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de opdracht nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van H. van den Berg Financiële Diensten beïnvloeden.

6.3   Facturen van H. van den Berg Financiële Diensten dienen door opdrachtgever te worden betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door H. van den Berg Financiële Diensten voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

6.4   Voor zover H. van den Berg Financiële Diensten namens een Financiële Instelling renten of premies aan opdrachtgever in rekening brengt, dient opdrachtgever zich te realiseren dat het niet, of niet tijdig, voldoen van in rekening gebrachte premies en/of rente tot gevolg kan hebben dat de door hem afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico, dan wel kan leiden tot executoriale verkoop van de onroerende zaak waarop een afgesloten hypotheek betrekking heeft.

6.5   Verrekening door opdrachtgever van door H. van den Berg Financiële Diensten voor haar dienstverlening in rekening gebrachte bedragen met een door opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door H. van den Berg Financiële Diensten uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

6.6   Indien opdrachtgever de door H. van den Berg Financiële Diensten in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, raakt opdrachtgever, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan H. van den Berg Financiële Diensten te voldoen kan H. van den Berg Financiële Diensten de incassering van haar vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op 15% van het bedrag waarvan betaling wordt gevorderd.

6.7   Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.8   Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe naar het oordeel van H. van den Berg Financiële Diensten aanleiding geeft, is H. van den Berg Financiële Diensten bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

 

Artikel 7: Informatie van opdrachtgever

7.1   Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan H. van den Berg Financiële Diensten die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, het inkomen of de vermogenssituatie van opdrachtgever, dat H. van den Berg Financiële Diensten haar adviezen daaraan zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend zijn.

7.2   H. van den Berg Financiële Diensten kan slechts ten opzichte van opdrachtgever aan de op haar rustende zorgverplichting voldoen indien opdrachtgever het in 7.1 bepaalde strikt naleeft.

7.3   Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van H. van den Berg Financiële Diensten zijn gesteld, of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is H. van den Berg Financiële Diensten bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de opdracht.

7.4   Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan H. van den Berg Financiële Diensten verschafte informatie.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid van H. van den Berg Financiële Diensten

8.1   Iedere aansprakelijkheid van H. van den Berg Financiële Diensten alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door H. van den Berg Financiële Diensten bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van H. van den Berg Financiële Diensten wordt uitgekeerd, inclusief het door H. van den Berg Financiële Diensten te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

8.2   In het geval de in artikel 8.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van H. van den Berg Financiële Diensten in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van H. van den Berg Financiële Diensten alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door H. van den Berg Financiële Diensten bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. Indien H. van den Berg Financiële Diensten geen honorarium voor haar dienstverlening aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van H. van den Berg Financiële Diensten en de hare beperkt tot de door de Financiële Instelling aan opdrachtgever in rekening gebrachte premie.

8.3   De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor opdrachtgever geen rechten ontlenen.

8.4   H. van den Berg Financiële Diensten is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

8.5   H. van den Berg Financiële Diensten is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door H. van den Berg Financiële Diensten gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door H. van den Berg Financiële Diensten kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

8.6   H. van den Berg Financiële Diensten is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan H. van den Berg Financiële Diensten verzonden (email)berichten H. van den Berg Financiële Diensten niet hebben bereikt.

8.7   H. van den Berg Financiële Diensten is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies en/of renten voor door hem, na bemiddeling van H. van den Berg Financiële Diensten, afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan.

8.8   Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van H. van den Berg Financiële Diensten voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.

8.9   Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met H. van den Berg Financiële Diensten indien H. van den Berg Financiële Diensten zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

 

Artikel 9: Overmacht

9.1   H. van den Berg Financiële Diensten is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor H. van den Berg Financiële Diensten redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van H. van den Berg Financiële Diensten ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

9.2   Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van H. van den Berg Financiële Diensten geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van H. van den Berg Financiële Diensten kan worden gevergd.

 

Artikel 10:  Klachteninstituut

10.1   H. van den Berg Financiële Diensten is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.004827. Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter.

10.2   H. van den Berg Financiële Diensten conformeert zich niet op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies,

 

Artikel 11: Verval van recht

11.1   Klachten met betrekking tot door H. van den Berg Financiële Diensten verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van H. van den Berg Financiële Diensten, te worden ingediend bij H. van den Berg Financiële Diensten. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van opdrachtgever op.

11.2   Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde dan ook in verband met door H. van den Berg Financiële Diensten verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 12: Diversen

12.1   Op alle door H. van den Berg Financiële Diensten uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de door haar aanvaarde opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing.

12.2   In het geval de inhoud van schriftelijk tussen H. van den Berg Financiële Diensten en opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.

12.3   Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden H. van den Berg Financiële Diensten slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen H. van den Berg Financiële Diensten en opdrachtgever zijn overeengekomen.

12.4   Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

12.5   H. van den Berg Financiële Diensten is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval H. van den Berg Financiële Diensten tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door H. van den Berg Financiële Diensten genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.

 

PRIVACY VERKLARING

Uw persoonsgegevens

Om u goed te kunnen adviseren welke financiële producten bij uw situatie passen, gaan wij met u in gesprek. In dit gesprek stellen wij u verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op uw kennis van en ervaring met financiële diensten, uw financiële situatie, zoals inkomen, uitgaven en vermogen, uw wensen en behoeften voor zover relevant voor het financiële advies en uw bereidheid om bepaalde risico’s zelf te dragen, dan wel uw wens om deze juist af te dekken, bijvoorbeeld door middel van een verzekering.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om

Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Ook hebben onze medewerkers een geheimhoudings-verklaring ondertekend.

Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens?

Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen om een analyse van uw financiële situatie te maken. Hieruit volgt dan ons advies over welke maatregelen u kunt nemen om de door u gewenste financiële zekerheid te realiseren. Dat kan betrekking hebben op de opbouw van uw pensioen, het verzekeren van bepaalde risico’s of het verkrijgen van een financiering.

Zowel in het kader van het opstellen van dit advies als wanneer u ons vraagt onderdelen van dit advies uit te voeren, kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met verzekeraars, geldverstrekkers, expertisebureaus, arbeidsdeskundigen en anderen die relevant zijn bij de uitvoering van de voor u te realiseren financiële zekerheid.

Bij verzekeraars en geldverstrekkers gaat het dan om de informatie die zij nodig hebben om te kunnen bepalen of en zo ja onder welke condities zij aan u een offerte willen uitbrengen voor een verzekering of krediet. Bij expertisebureaus gaat het om gegevens die nodig zijn om de waarde van uw pand of andere bezittingen te kunnen taxeren. Bij arbeidsdeskundigen gaat het om uw contactgegevens, zodat de arbeidsdeskundige in het kader van een aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering contact met u kan zoeken.

Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door wanneer dat nodig is om een bepaald onderdeel van uw opdracht uit te voeren. Wij geven daarbij alleen die gegevens door die deze derden ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig om de opgedragen werkzaamheden voor u uit te voeren. Uiterlijk vijf jaar nadat de verzekeringen, financiële producten en/of kredieten die wij voor u tot stand hebben gebracht zijn geëindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van u in dit kader hebben ontvangen, tenzij deze gegevens bewaard moeten blijven voor mogelijke risicoaansprakelijkheid die wij kunnen lopen over een geleverd product of dienst.

Wat zijn uw rechten?

U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wij wel of niet ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.

  • U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.
  • Wanneer u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.
  • Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek.
  • Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen.
  • Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde. Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.
  • Wanneer wij van derden persoonlijke informatie over u ontvangen, bijvoorbeeld van uw verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij u over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

Wat is de situatie wanneer u ons bepaalde informatie niet geeft, of ons beperkt in het gebruik daarvan?

Het opstellen van een goed financieel advies kunt u vergelijken met het maken van een puzzel.  Afzonderlijke stukjes die bij het begin van onze werkzaamheden allemaal door elkaar liggen.

Hebben wij alle stukjes tot onze beschikking, dan slagen wij er bijna altijd in om de puzzel op te lossen en u een compleet beeld te schetsen.

Maar wanneer u ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt in het gebruik hiervan, dan missen wij een of meerdere “stukjes” van de puzzel. Soms is dat niet onoverkomelijk om u toch een bepaald eindplaatje te kunnen schetsen. Wij zullen u er dan wel op wijzen, dat in dit advies bepaalde gaten kunnen zitten omdat wij niet over alle informatie konden beschikken en wat de consequenties hiervan voor u kunnen zijn.

Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij geen verantwoord advies opstellen en zullen wij u mededelen dat wij onze werkzaamheden voor u niet kunnen uitvoeren.

Klachten over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan

Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Mocht u klachten hebben over de wijze waarop ons kantoor met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat u hierover contact opneemt met de directie van ons kantoor. Wij beloven u dat deze klacht onze aandacht krijgt.

Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

 

© Van den Berg Financiële Diensten | Rosenburg 39, 2352 XB Leiderdorp | 0172 519 005 | info@vandenbergfd.nl | AFM 12007950